ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1A 37/64 (NG)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 ตุลาคม 2564
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
24 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้า [Tradename in Thai] :
โซแลน จีพีโอ (5 มิลลิกรัม)
ชื่อทางการค้า [Tradename in English] :
ZOLAN GPO (5 MG)
หมวดยา [Basic Dose Form] :
ยาเม็ด
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
ORODISPERSIBLE TABLET
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- โอลานซาพีน มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคจิตเภท ทั้งแบบเฉียบพลันและใช้ควบคุมอาการของโรค รวมทั้งโรคจิตอื่น ๆ ที่มี positive symptoms (เช่น หลงผิด ประสาทหลอน ผิดปกติทางความคิด ไม่เป็นมิตร และ suspiciousness) และ/หรือ negative symptoms (เช่น flattened affect (ความรู้สึกอย่างรุนแรงในความดีใจหรือเสียใจ), หลบเลี่ยงจากสังคม, ผิดปกติในการพูด) นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในโรคจิตเภทและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง - การให้โอลานซาพีนอย่างต่อเนื่องให้ผลดีในการควบคุมอาการทางคลินิกของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาในระยะเริ่มแรก - โอลานซาพีนใช้รักษาอาการคลุ้มคลั่ง (manic episode) ที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก - โอลานซาพีนใช้ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วยที่มีอาการคลุ้มคลั่งซึ่งตอบสนองต่อการรักษาด้วยโอลานซาพีนที่มี bipolar disorder ร่วมด้วย
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 tablet
1. OLANZAPINE       ปริมาณ/หน่วย  5.000 milligram
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา : -
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นใด ๆ ในเม็ดยา - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ทราบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินชนิดมุมแคบ (narrow-angle glaucoma)
เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
ผย1 กท 2/2541
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
องค์การเภสัชกรรม
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0 2203 8600-3
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1A1052640003711C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ผลิตยาสำเร็จรูป

ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สัมผัสยา

ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ แบ่งบรรจุ

ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม
ชื่อเมือง กรุงเทพมหานคร
ชื่อประเทศ ไทย
หน้าที่ ตรวจปล่อยหรือผ่านเพื่อจำหน่าย

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
22 ธันวาคม 2564 18:13:1
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
1 มีนาคม 2567 14:32:14