ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [Details of Medicinal Product]

เลขทะเบียนตำรับยา [Marketing Authorization Number] :
1C 21/55 (NB)
วันที่อนุมัติ [Approval Date] :
25 มิถุนายน 2555
วันที่หมดอายุ [Validity Date] :
12 ตุลาคม 2571
ชื่อทางการค้าไทย [Tradename in Thai] :
-
ชื่อทางการค้าอังกฤษ [Tradename in English] :
BOTOX
หมวดยา [Basic Dose Form] :
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in Thai] :
-
รูปแบบยา [Pharmaceutical Dose Form in English] :
STERILE POWDER
ประเภทของยา [Category by point of use] :
ยาใช้ภายใน
ประเภทของยาควบคุมตามกฎหมาย [Category by legislation class] :
ยาควบคุมพิเศษ
กลุ่มตำรับยา [ATC likes Classification] :
ลำดับที่ : 1 รหัส : M03AX01
กลุ่มตำรับยา : botulinum toxin
รายละเอียด : M03AX01
ข้อบ่งใช้ [Indication] :
- Botox ใช้ในการรักษาอาการของโรค blepharospasm ที่สัมพันธ์กับ dystonia รวมถึง , benign essential blepharospasm, hemifacial spasm หรือ VII nerve disorders , ในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี, - Botox ใช้ในการแก้ไขอาการตาเหล่ ในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรื
ส่วนประกอบสารสำคัญต่อหน่วย [Formular : Shown only Active Ingradients] :
ส่วนประกอบของยาในตำรับยานี้(ปริมาณ/หน่วย)
สูตรลำดับที่ 1/1 1 หน่วย คือ 1 VIAL
1. CLOSTRIDIUM BOTULINUM (TOXIN TYPE A)       ปริมาณ/หน่วย  100 UNIT (0.025MG)
ข้อมูลยาสัตว์ [Information for Veterinary use only] :
ประเภทสัตว์ : -
ชนิดสัตว์ : -
การใช้ : -
ส่วนบริโภค : -
ระยะหยุดยา :
ขนาดและวิธีการใช้ :

ข้อห้ามใช้ [Contraindications] :

เลขที่ใบอนุญาต [License Number] :
นย1 กท 30/2554
ชื่อผู้รับอนุญาต [Name of Licensee] :
บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อสถานที่ [Name of Establishment] :
บริษัท แอ๊บวี่ ฟาร์มาซูติคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง [Address] :
บ้านเลขที่ 29 ยูนิตเอและบี ชั้น 16 อาคารวานิสสา ทาวเวอร์บี ซอย ชิดลม ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.0 2460 7717
เลขอ้างอิงสำหรับ License per Invoice [Newcodes for LPI] :
U1DR1C10B2550002111C
รายละเอียดผู้ผลิต [Detail of Manufacturer(s)]:
ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้ผลิต ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND
ชื่อเมือง COUNTY MAYO
ชื่อประเทศ Ireland
หน้าที่ -

ชื่อผู้แทนจำหน่าย [Distributor Name] :
สถานะทะเบียน [Marketing Authorization Status] :
คงอยู่
เหตุผลที่ยกเลิกคำขอ [Reason for non-active MA Status] :
-
วันที่ยกเลิก [Cancel or Revoke Date] :
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ [Update Data] :
15 สิงหาคม 2566 23:11:35
แสดงข้อมูล ณ วันที่ [Date Shown] :
25 พฤษภาคม 2567 10:52:10